فهرست

فروردین, ۱۳۹۰

 

بـهار می آیــد

  بـهار  می آیــد .   از پشت پنجره   صدا می آیـد از پشت پنجره   صدای رعـد می آیـد.   نــــه ! از پشت نرده های پنجره   فـریـاد رعـد می آیـد   در پشت پنجره کسی زاییـده می شود از پشت نرده ها  صدای فریـاد می آیـد .   از این اطاق بیرون بایـد رفت زمان زایش فرا رسیده اسـت.   آری   صدای فریاد نوزادی به رنـگ  ســرخ به رنـگ   لبـخند به رنـگ   آزادی آزادی آزادی آری  آزادی        آری صدای رعد انقلاب می آیـد .   در پشـت پنجره  ادامه مطلب