فهرست

شهریور, ۱۳۸۹

 

برگزاری اولین پلنوم شورای مرکزی سازمان بعد ازکنگره پنجم

اولین پلنوم شورای مرکزی بلافاصله بعد از پایان کار کنگره با شرکت اعضای اصلی و مشاور شورای مرکزی برگزار گردید. اولین اجلاس پلنوم بلافاصله بعد از اتمام کار کنگره و جلسات بعدی آن به فاصله چند روز ادامه یافت. در اجلاس پلنوم ابتدا آئین نامه داخلی شورای مرکزی به بحث و تبادل نظر گذاشته شد و با اصلاحاتی بعنوان آئین نامه داخلی شورای مرکزی منتخب کنگره پنجم تصویب شد. سپس درباره چگونگی تقسیم کار و پیشبرد مصوبات و رهنمودهای کنگره پنجم سازمان تبادل نظر شد و تصمیماتی در این خصوصادامه مطلب


گزارش پایانی کنگره پنجم سازمان اتحاد فداییان کمونیست

کنگره پنجم سازمان درماه های مرداد وشهریور ۱۳۸۹برگزار گردید. بحثهای پیش کنگره قبل از برگزاری کنگره از طریق نشریه سازمان بصورت کتبی انتشار علنی یافته بودند. این مباحث هم زمان در اتاق بحث وگفتگوی سازمان نیز به شکل علنی در معرض بررسی و نقد فعالین جنبش گذاشته شده بودند. کنگره درآغاز با تقدیر و یادآوری خاطره رفقای جانباخته سازمان و تمامی جانباختگان راه سوسیالیسم، با یک دقیقه سکوت کار خود را آغاز کرد. پس از آن رفقای حاضر در کنگره هیأت رییسه نشست را انتخاب کردند و سپس گزارشات سیاسیادامه مطلب


قطعنامه درباره جنبش کارگری

طبقه کارگر ایران با تعرض افسار گسیخته نظام سرمایه داری به حقوق ومعیشت خود مواجه است ، بواسطه سرکوب و خفقان و نبود حداقل آزادیهای سیاسی و فقدان تشکل های حزبی وتوده ای، این تعرضات به نحو وحشیانه ای کار و معیشت کارگران را مورد یورش قرارداده وزندکی خود وخانواده آنان را با معضلات لاینحلی مواجه نموده است. بیکارسازیهای وسیع، حقوق و دستمزد نامکفی ، تشدید استثمار ، قراردادهای موقت، عدم پرداخت حقوق ودستمزد های ماهیانه، نبود تضمین شغلی، نبود ایمنی محیط کار، نبود تشکل های مستقل کارگری، حاکم کردنادامه مطلب


قطعنامه درباره جبهه انقلابی چپ

نظر به بیداری توده های زحمتکش مردم برای رهائی از زیر یوغ ستم واستثمار وزور وسرکوب طبقه حاکم ورژیم جمهوری اسلامی که خود را در اعتصابات واعتراضات گسترده کارگری ، اعتراضات دانشجوئی ، زنان ، جوانان کارمندان اقشار محروم و خلقهای تحت ستم واستثمار نشان میدهد که ازجمله برجسته ترین نمونه های آن اعتراضات گسترده خرداد ۸۸ بود. نظر به اینکه بحران اقتصادی و سیاست های طبقه حاکم به تعطیلی مراکز تولیدات صنعتی کشاورزی و معدنی انجامیده و افزایش مدام تورم بیکاری و بی مسکنی و فقر و فلاکت تودهادامه مطلب


قطعنامه درباره بسط وظایف انترناسیونالیستی

نظر به اینکه جنبش طبقه کارگر یک جنبش جهانی برعلیه سرمایه داری است که اندیشه سیاسی آن درشعار«کارگران جهان متحد شوید » تبلورمیابد. نظر به اینکه طبقه سرمایه دار جهانی درمواجهه با بحران مالی وافت مدام نرخ سود طبق معمول به تشدید استثمار و حمله گسترده به سطح زندگی ومعیشت کارگران درسراسر جهان دست یازیده است. نظر به اینکه در دوران کنونی مبارزه طبقه کارگر کشورهای مختلف بیش از بیش بهم پیوند خورده است و مبارزات روزمره آنها بصورت پروسه واحدی علیه نظام جهانی سرمایه تجلی مییبابد. لذا هیچ جنبشادامه مطلب


مصوبه کنگره درباره پژاک

نظر کنگره درباره سند فوق که از سوی کمیته کردستان به کنگره ارائه شده بود. بحثی که رفقای کمیته کردستان سازمان در مورد حزب حیات آزاد کردستان (پژاک) به کنگره ارائه داده بودند این بحث با اختلاف نظرهایی از جانب رفقا روبرو شد که به نتیجه مورد توافق اکثریت رفقا نرسید. و بعد از ارائه بحث موافقین و مخالفین این قطعنامه دو پیشنهاد ارائه شد .به این مفهوم که یک پیشنهاد جهت بررسی مفصلتر، رای گیری در مورد این قطعنامه را به آینده موکول میکرد و پیشنهاد دوم که مبنیادامه مطلب


تشریح سیاست کمیته آذربایجان د ر باره ی مسئله ی ملی

نظر به اینکه ایران کشوری کثیراللمله است که در آن ملل گوناگونی با تنوع فرهنگی، زبانی مختلفی زندگی میکنند و با توجه به این امر که ستم ملی یکی از وجوه ستمهای چند گانه طبقاتی، جنسی و مذهبی رایج در جامعه معاصر ایران میباشد. جامعه ای که در آن رکن رکین سیاست دولتهای مرکزی درقبال ملل تحت ستم ایران، چه در دوران پهلوی ها و چه در دوران جمهوری اسلامی، تکیه به زور سر نیزه و سرکوب بی پروای ندا های حق طلبانه آنان بوده است؛ نظر به اینکه نگاهادامه مطلب


این تحلیل  توسط کمیته کردستان  برای بررسی و اعلام نظر رسمی سازمان  به کنگره پنجم سازمان ارائه شده بود .   تصمیم کنگره  در زیر همین مطلب  درج گردیده است

موضع درباره پژاک ( حزب حیات آزاد کردستان ) و ارتباط آن با مطالبات و خواستهای خلق کرد در کردستان ایران

ابتدا  برای اینکه تاریخچه و مواضع پژاک را بدرستی مورد دقت قرار دهیم میبایست در وحله نخست نگاهی داشته باشیم به تاریخچه پ – ک – ک و ارتباط آن با خواستهای خلق کرد در کردستان ترکیه . و اما نخست مختصری در مورد ساختار اقتصادی – اجتماعی کردستان . جنبش انقلابی خلق کرد در بخشهای مختلف آن بسیاری از جریانات را در دامن خود پرورانده و جریانات مختلف در مسیر مبارزه خلق کرد هر کدام با خاستگاه طبقاتی مختلف و متمایز از یکدیگر و همچنین دارا بودن منافع اقتصادیادامه مطلب


گزارش سیاسی به کنگره پنجم ارزیابی وضعیت عمومی اقتصادی اجتماعی و فرهنگی وسیاسی جامعه

گزارش سیاسی به کنگره پنجم ارزیابی وضعیت عمومی اقتصادی اجتماعی و فرهنگی وسیاسی جامعه وضعیت عمومی ایران درگذرگاه تحولات مهم جهانی و منطقه­­ای روز بروز از اهمیت بیشتری برخوردار میگردد. هرچند که در مقطع برگزاری کنگره­های سازمان علاوه بر تحلیل وضعیت جهان بطور مشخص، وضعیت اقتصادی و اجتماعی ایران نیز مورد بررسی قرار گرفته است و … یا در نشست­ها و پلنوم­ها با تحلیل وضعیت کشور نتیجه­گیریها و استنتاجات تاکتیکی بعمل آمده است، اما روند کنونی بررسی تحلیلی موقعیت کشور و جنبشهای اجتماعی و چشم­انداز آینده را الزام­آور ساخته است.ادامه مطلب