فهرست

شهریور, ۱۳۸۹

 

بیانیه شورای مرکزی بمناسبت بیست و دومین سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی

شهریور امسال بیست  و  دومین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی درسیاهچالهای جمهوری اسلامی است. بیست   و دو سال قبل  قطعنامه سازمان ملل  مبنی بر آتش بس درجبهه های جنگ خانمانسوز هشت ساله بین ایران وعراق  توسط  رژیم جمهوری اسلامی پذیرفته شد ، خمینی که جنگ را نعمت الهی  مینامید  وخواهان ادامه جنگ تا «رفع فتنه از عالم»بود، پذیرفتن  این قطعنامه واعلام توافق با آتش بس را به نوشیدن زهر تشبیه کرد. آری پایان جنگ برای خمینی سرکشیدن جام زهر بود. چرا که هنوز برغم هشت سال کشتار درجبهه ها و اعمالادامه مطلب


چرا استقلال می خواهیم مسئله ملی و سوسیالیستهای آذربایجان جنوبی

    چرا استقلال می خواهیم مسئله ملی و سوسیالیستهای آذربایجان جنوبی www.solgunaz.com مقدمه   ایران بطور غیرقانونی و نظامی آذربایجان جنوبی را اشغال نموده واشغالگران در طی سالیان طولانی به شدیدترین وجهی ستم طبقاتی، ملی، جنسی به ترکهای آذربایجان و حتی ستم مذهبی به ترکهای غیرشیعه آذربایجان اعمال کرده اند. رژیم جمهوری اسلامی ایران ظلم ملی را با تمام قدرت، بطور همه جانبه و سیستماتیک به ترکهای ایران اعمال می کند و ملت ترک را وادار به مبارزه ای سخت و بی امان کرده  است. مبارزه با ظلم ملیادامه مطلب