فهرست

خرداد, ۱۳۸۹

 

بورژواهای جنایتکار و انساندوست

            بورژواهای جنایتکار و انساندوست    تاریخ جنبش ضد اشغالگری و آزادیبخش فلسطین سرشار از تجربه و افت و خیزهای فراوان است ولیکن هیچوقت سیر این تاریخ و نتایج آن بدرستی مورد بررسی قرار نگرفته آنچه بیشتر نمود داشته ستایش و تقدیر ( البته بجا و درست ) از مبارزات بر حق فلسطینیان و محکوم کردن و اعلام انزجار از جنایات و ددمنشیهای رژیم اسراییل بوده و نتایج این مبارزات و سرکوبها , سرکوبها و مبارزات مورد غور و بررسی قرار نگرفته . در دوره ای سرزمین فلسطین و سازمانهایادامه مطلب