فهرست

بهمن, ۱۳۸۸

 

۲۲بهمن تجلی اتحاد و همبستگی توده ها

                          ۲۲بهمن تجلی اتحاد و همبستگی توده ها    ۲۲ بهمن جلوه ای با شکوه از اتحاد و هبستگی توده ها در برابر حاکمیت ظلم و ستم و استبداد , اتحاد و هبستگی برای آزادی و برابری برای اعتراض به فقر و بی عدالتی است . ۲۲ بهمن همیشه تکرار شدنی است و میبایست تکرار شود , تنها پاسخ حاکمیت ارتجاعی و مستبد خیزش و قیام یکپارچه  کارگران و زحمتکشان و توده های تحت ستم است .انچه در روزهای منتهی به ۲۲ بهمن ۵۷ اتفاق افتاد و طومار سالها غارتگریادامه مطلب


۱۹ بهمن سمبل پویایی جنبش کمونیستی ایران

                       ۱۹ بهمن سمبل پویایی جنبش کمونیستی ایران      کمونیسم همواره علم رهایی طبقه کارگر , علم مبارزه بر علیه سرمایه داری و امپریالیسم بوده و خواهد بود . علیرغم تمامی تهاجمات و شانتاژها و تضییقاتی که از جانب بورژوازی صورت گرفته و میگیرد , علیرغم تمامی خیانتها و خودفروشیهایی که توسط اپورتونیستها و مزدوران بورژوازی انجام گرفته و خواهد گرفت , کمونیسم همیشه و در همه حال چراغ راه کارگران و زحمتکشان , چراغ راه پیشروان طبقه کارگر بوده است  .    در دهه سی رژیم ارتجاعی شاه پنداشتادامه مطلب