فهرست

مرداد, ۱۳۸۸

 

کندو کاوی در جنبش کنونی میهن مان و وظایف ما: محسن رجب زاده ۲۴/۵/۸۸

کندو کاوی در جنبش کنونی میهن مان و وظایف ما: جامعه ای که سی سال در زیر بدترین فشارها و شدیدترین سرکوب تاب آورده بود دیگر تحمل این همه شقاوت را نداشت و می رفت که آماده پرداخت هزینه شده و اعتراضات صنفی سرکوب شده خود را با اعتراضات سیاسی پیوند بزند و بهتر از هر کس خود حکومت بر این امر واقف بود و به همین منظور خود را برای مقابله با ان آماده می کرد . جناح خامنه ای برای سرکوب نیروهای سرکوب خود را تحت عنوان مانورادامه مطلب


شکل دادن به یک خدا برای از خوزه مارتی

شکل دادن به یک خدا برای نقاش        در جستجو است   که هم او را و هم وطن را در خدمت داشته باشد   تصویر خوبی  خواهد بود فرزندی که به او عشق می ورزم و از او خوب می گویم   بهتر آن است      که ابروانی خشم گین داشته باشد      و همیشه  رو در روی دشمن بایستد   سفید پدست       قوی       و خدمت گذار باشد طبیعت او از بزرگان باشد        بزرگ زاده باشد   فرزندی  زاییده از نور باشد     فرزندی از خودمان باشد     فرزندی  با مشخصاتادامه مطلب