فهرست

اردیبهشت, ۱۳۸۸

 

مهاجرت و گسترش ترکان

یسنده: گلچین چاندارلی اوغلی* (G. اandarl‎oًlu) مندرج در نشریه “Yeni Türkiye” (ش ۴۴ )     مهاجرت  و گسترش ترکان در دنیای علم شایع است که ترکان قومی چادرنشین بوده اند. در میان اندیشمندان ترک نیز معدودی با این نظر مخالفت مىکنند. رادلف (W. Radloff) ترکشناس آلمانی الاصل روسی، بررسی هایی در میان آن عده از جوامع ترک که تحت اداره روسها مانده و فرهنگ خود را از دست داده اند، انجام داده و نظراتی درخصوص تاریخ عمومی ترک ابراز داشته است که تا امروز پژوهشگران غربی را بسیار تحت تأثیر قرار داده است.ادامه مطلب