فهرست

اسفند, ۱۳۸۷

 

در حاشیهء پاسخ ِآقای فرخ نگهدار به مقالهء آقای علی اکبر شالگونی

در حاشیهء پاسخ ِآقای فرخ نگهدار به مقالهء آقای علی اکبر شالگونی     سال ها بود که این قلم در رابطه با گذشتهء خونین بیست و هفت ساله برروی کاغذ نمی رفت . این قلم ریز نقش همواره در صدد آن بوده است تا در حد توان به آیندهء روشن و طرح نوین ِجوان مردم ِزحمتکش ایران برای استقرار آزادی ، باز تولید دموکراسی و مساوات حقوق شهروندی در سراسر ایران بپردازد . دریغا که پاسخ ِآقای فرخ نگهدار به آقای علی اکبر شالگونی را در سایت های انترنتیادامه مطلب