فهرست

آذر, ۱۳۸۷

 

سلجوقیان و زبان ترکی

نویسنده: اردوغان مرچیل نشریه Belleten ش ۲۴۸ ـ آوریل ۲۰۰۴ سلجوقیان و زبان ترکی گاهی پشتیبانی و حمایت حکمرانان ترک از زبان مادری خود، به سبب حاکمیتی که بر کشورهای دیگرداشته اند، مورد شک و تردید قرار مىگیرد. هرچند پاره ای از پژوهشگران معتقد هستند که در دوره سلجوقیان زبان ترکی در دربار و ارتش مورد استفاده قرار نمىگرفته، تاکنون دلایل کافی که مؤید این نظر باشد، عرضه نشده است.(۱) برخی دیگر از پژوهشگران نیز کوشیده اند که استفاده از زبان ترکی را با آثار ادبی توجیه کنند. در اینادامه مطلب