فهرست

آبان, ۱۳۸۷

 

برخی ملاحظات پیرامون نوشته رفیق اشرف دهقانی درباره زندان و..

برخی ملاحظات پیرامون نوشته رفیق اشرف دهقانی درباره زندان و.. با تمام احترامی که برای رفیق اشرف قائل هستم وبا وجود اینکه اکثر محتویات نوشته ایشان را درباره زندان وزندانیها مخصوصا در رابطه  با توابین وچگونگی برخورد با آنها قبول دارم. اما در نوشته وی چیزی بود که من نمی توانستم هضم  ینمایم وباعث آزار من می شد. اما هر چند بار که نوشته ایشان را مکرر می خواندم در نمی یافتم که چه چیزی در این مقاله است که من را اغنا نمی کندو با توجه به اینکه نظراتمانادامه مطلب