فهرست

خرداد, ۱۳۸۷

 

ادامه ی عوامفریبی رژیم یا واپسین زوزه ها!

ادامه ی عوامفریبی رژیم یا واپسین زوزه ها!   رهبران و گردانندگان رژیم ملایان، بدون توجه به اینکه طشت رسوایی و بی آبرویی شان مدت هاست که از بام افتاده، کماکان به عوامفریبی و خرید وقت ادامه می دهند! انذاختن گناه ویرانی کشور، فقر و فساد و فحشاء روزافزون و به سوی انقراض کشاندن ملتی باستانی و ریشه دار در تاریخ، به گردن این جناح و آن جناح، تازه ترین شگردهای این تبهکاران حرفه ای و غارتگران جنایتکار است! به راستی آنان چه فکر می کنند و به چه میادامه مطلب


برنامه یورش نیروهای سرکوبگر به جنبش کارگری وضرورت مقابله با آن !

برنامه یورش نیروهای سرکوبگر به جنبش کارگری وضرورت مقابله با آن ! درهفته های از سوی رژیم جمهوری اسلامی یورش تازه ای به جنبش کارگری آغاز شده است  که نشان از سرکوبی برنامه ریزی شده وسازمانیافته دارد. پرویز سالار وند کارگر ایران خودرو درتاریخ  ۲۳ فروردین بدنبال حرکت اعتراضی کارگران پیمانکار ربوده میشود که از سرنوشت او هیچگونه اطلاعی دردست نبود . تااینکه اخیرا  وبعد از بیست وپنج روز معلوم میشود که این کارگرمبارز همان روز توسط حراستی های کارخانه دستگیر ودرزیر زمین اداره حراست مورد ضرب وشتم وبازجوئی قرارمیگیردادامه مطلب


فرشته نگهبان « تا زمانیکه آخرین انسان شوروی زنده است، مردم شوروی زنده خواهد ماند»! (م. لوکاس

فرشته نگهبان « تا زمانیکه آخرین انسان شوروی زنده است، مردم شوروی زنده خواهد ماند»! (م. لوکاس) پاول کراسنوف، ٨ ماه مه سال ٢٠٠٨   از موجودیت کمیته دفاع از خلقهای شوروی، من بطور اتفاقی اطلاع یافتم. در ماه مارس، نماینده کمیته به من گفت که، بزودی در مرکز تورنتو، ضیافتی بمناسبت ٨٢- مین سال تولد مایکل لوکاس، صدر کمیته، انسانی غیر عادی، نوه ژنرال مشهور، لوکاچ (کونیای سفید)، که در اسپانیا کشته شد، برگزار خواهد شد. من هم قبل از هر چیز، از روی کنجکاوی، برای دیدن «کمونیست»هائی ازادامه مطلب


پیغام به انقلابیون کمونیست گزارش به خلق

پیغام به انقلابیون کمونیست گزارش به خلق     سالهاست که با پرچمداری کمونیسم نطفه های دفاع ازآرمان انقلابی سوسیالیسم رادرخود پرورش دادیم وباهمگرایی و  اتحاد عناصری ازنیروهایی که خود را مدافع حقوق توده های تحت ستم می دانند درهم آمیختیم وخود را درصف محافلی قراردادیم که سودای مبارزه با ستمگران راداشتند .مامظاهر ستم طبقاتی راشناختیم وبنام پیشاهنگان پرولتاریا ، کمونیسم رابرگزیدیم وازآن پس باافتخارنام خودرا کمونیست نهادیم . باگزینش این نام خودراموظف دانستیم درتئوری وپراتیک پیروراستین مارکسیسم باشیم وآگاهانه وبانشاط درمقام یک انقلابی پیگیردراجرای وظایف انقلابی خویش هم مروج،ادامه مطلب


شعری از خوزه مارتی

شعری از خوزه مارتی شاید در نگاه اول  و  و یا تصور ابتدایی که از این نوشته ها برداشت می توان کرد این طور انگاشته شود  که شاعر نتوانسته بین نوشته های خود  رابطه بر قرار کند … نویسنده خود را به جای انسانی تخییل می کند  و خود را به جای « او» انسان قرار می دهد « چه که شاعر هنگام نوشتن میتواند به کوه ، رود ، درخت ،و ….. و این بار به جای انسان می نشیند و به آفرینش خدا می پردازد» انسانی که خودادامه مطلب