فهرست

اردیبهشت, ۱۳۸۷

 

روز کارگر

  روز کارگر اول ماه مه رسید،کارگر                شاد از این  روز  خوشت،برزگر بیرق سرخ تو،بر افراشته تر            روز شماست،روز خوش کارگر باز دمید پرتوی عشق و امید            رنجبرا،روز تو از راه رسید نعمت دنیا،همه از کار توست           راحت عالم،همه از نام توست کو،کرم و معجزه،این کار کرد ؟       کار تو،کار ساخت و آباد کرد گر تو نبودی و نساختی کار           بند به بندش،نبود روزگار سفره رنگینشان،از کارتوست          دولت شان،حاصل آزار توست رنج تو،گنج شیخ و دارا شده           خشم تو،افزون تا ثریا شده می زنی از درد و محن سازها          سیلادامه مطلب


برپاخیز ای داغ لعنت خورده ,  روز روز تو و پیکار پیکار توست.

    بار دیگر ۱۱ اردیبهشت روز کارگر روز فریاد علیه سرمایه داری روز تجلی قدرت طبقه کارگر روز برابری و برادری فرا رسیده آن هم در شرایطی که کارگران ایران بحرانی ترین و سخت ترین روزها را سپری میکنند. گرانی و تورم افسار گسیخته بیداد میکند, فقر و بیکاری و تبعات آن سایه سنگین و سیاه خود را بر زندگی کارگران گسترانیده , صدها کارخانه و کارگاه و مراکز تولیدی یا به تعطیلی کشیده شده اند یا بدون پرداخت حقوق کارگران با کمترین توان با کار ادامه میدهند. عدمادامه مطلب