فهرست

اسفند, ۱۳۸۶

 

بیانیه سیاسی سی و دومین کنگره فوق العاده

بیانیه سیاسی سی و دومین کنگره فوق العاده احزاب کمونیست متحد ــ حزب کمونیست اتحاد شوروی زمان، پس از گذشت کودتای ضد انقلابی سالهای١۹۹۳ــ ١۹۹١، به عینه نشان داد که، خلقهای اتحاد شوروی از حاکمیت شورائی محروم شدند. ابر قدرتی با اقتصاد رشد یافـته، دارای سیستم تحصیل، بهداشت و مراقـبتهای پزشکی رایگان، با علم و فرهـنگ پیشرفـته، با قدرت تدافعی مطمئن که، همه مردم خویش را با اطمینان به آینده و با همه نیازمندیهای ضروری زندگی تأمین می کرد، از صحنه جهان پاک شد. دولتهای کـنونی، اراضی اتحاد شوروی راادامه مطلب