فهرست

دی, ۱۳۸۶

 

بیانیه جمعی از زنان آذربایجان

هم اکنون کشور ما در شرایطی به سر می برد که روز به روز بر محدودیتهای فردی، اجتماعی، سیاسی و اقصادی در آن افزوده می‌شود. این تضییقات، پیامدهای بسیار نامطلوب‌تری را گریبانگیر جامعه خواهد کرد. زنان آذربایجانی اعتراض خود را به ادامه این روند اعلام نموده و خاطرنشان می‌کند: ۱ ـ تشدید فیلترینگ سایتها و و توقیف نشریات و اخطار به آنها مبنی بر اجتناب از طرح مسائل جدی اجتماعی و … موجب به بن بست کشیدن روند دمکراتیزه کردن جامعه و بی محتوایی مطبوعات و جراید شده و نهایتاادامه مطلب


شعار حق تعیین سر نوشت ملل شعار پرولتاریاست نه بورژوازی

شعار حق تعیین سر نوشت ملل شعار پرولتاریاست نه بورژوازی   علی یحیی پور (سل تی تی ) به تاریخ ۲۲ اکتبر ۲۰۰۷ ..آلمان   شعار تعیین سر نوشت ملت ها که لنین پس از مارکس آنرا در سر لوحه ء مبارزات رهائی بحش ملت ها قرار داد و زحمات زیادی هم برایش کشید ومشاجرات فراوانی را در بین مارکسیستهای جنبش بین المللی بر انگیحت  امروز هم به قوت خودش نه به شکل قبلی خود  باقی است وتجربهء صد سال از مبارزهء پرولتاریا ثابت کرد که این شعار شعار استراادامه مطلب


می خواستم مادرید را ببینم

می خواستم مادرید را ببینم اما نه مادرید ماتادورها را از پس پرده های سرخ شان برای دریدن گاوهای فلک زده! و نه هیاهوی اوله ی تماشاچیان بی خبر از رنج به سلابه کشیده شدن حیوان درمانده! می خواستم مادرید تب کرده مادرید خروشان مادرید همبستگی جهانی مادرید سرخ مادرید جولای ۱۹۳۶ را ببینم! …………………………………………………………………… گریستم برایت تلخ و درد آلود در پرده اشک می دیدم خاک کوچه هایت با خون می­آمیخت خون سرخ، خون گرم!          *** کوچه هایت بوی خون می­داد بوی خون ماریا، بوی خون فرانسوا، بویادامه مطلب