فهرست

آذر, ۱۳۸۶

 

گنادی زیوگانوف بوش مدتهاست که به سمبل تروریسم دولتی تبدیل شده است

گنادی زیوگانوف   بوش مدتهاست که به سمبل تروریسم دولتی تبدیل شده است   گنادی زیوگانوف، صدر کمیته مرکزی حزب کمونیست جمهوری فدراتیو روسیه، رهبر فراکسیون حزب کمونیست در دومای دولتی، به درخواست نمایندگان وسایل ارتباط جمعی، سخنان جرج بوش، رئیس جمهور آمریکا در مراسم گشایش مجسمه یادواره قربانیان کمونیسم  در واشینگتن را تشریح کرد. زیوگانوف در ابتدای سخنانش گفت: بوش مدتهاست که، به سمبل تروریسم دولتی و قاتل میلیونها مخالف جهانی سازی آمریکائی تبدیل شده است و بی شک، هدف ازگشایش یادواره قربانیان کمونیسم، تبلیغات مذبوحانه ای است برایادامه مطلب


« ۱۶ آذر درخیابان آگاهی مقاومت میکند» گام دیگری به پیش دانشجویان مبارز!

دراین تردیدی نیست که امپریالیسم آمریکا درراستای پیاده کردن استراتژی خاورمیانه ای خود درپی ایجاد تغییر وتحولات  درمنطقه از آن جمله درایران است. علاوه برآن روند جهانی سازی ونئولیبیرالیسم  ومقررات سرمایه جهانی نیز تغییرات ساختاری را درنظام موجود ایران دیکته میکند.اما خطر بزرگتر برای امپریالیسم آمریکا و سرمایه جهانی رشد و ارتقای  سطح جنبش های اجتماعی درایران است که بعد از یک قیام توده ای مسلحانه و با پشت سرگذاشتن تجربه حکومت ارتجاعی و مذهبی اسلامی روز به روز به سمت رادیکال ترشدن و طبقاتی شدن پیش میرود. جنبشی کهادامه مطلب