فهرست

مهر, ۱۳۸۶

 

بمناسبت آغاز سال تحصیلی ۸۶-۸۷

از تعدی رژیم به سنگر آزادیخواهانه و برابری طلبانه دانشگاه ها ومدارس کشور دفاع کنیم و  پرچم مبارزه و مقاومت دربرابر ارتجاع داخلی و سلطه طلبان خارجی را برافراشته نگهداریم تعطیلات تابستانی به پایان رسید  و  مدارس و دانشگاه ها  ومراکز آموزشی درشرایطی  بروی جوانان کشور باز شد  که  دیو استبداد و خودکامگی  و تشدید ستم و استثمار  بر فضای   کشور حکم میراند . طی  تابستان گذشته  صاحبان قدرت و ثروت  برای  سرکوب  وخفه کردن مبارزات دانشجویان ، کارگران ، زنان  وملیت های تحت ستم  وهمه و هرگونه جنبش اجتماعی ادامه مطلب


تئوری و تجربه تاریخی انقلابهای سوسیالیستی

  تئوری و تجربه تاریخی انقلابهای سوسیالیستی   الف) تئوری علمی انقلاب سوسیالیستی   همچنانکه در در نوشتار قبلی توضیح داده شد که مارکس و انگلس نابودی اجتناب ناپذیری سرمایه داری وپیروزی سوسیالیسم را بطور علمی مدلل ساخته و اصول و پایه های انقلاب سوسیالیستی که در دوران حاضر هم اهمیت خود را حفظ کرده اند ، فورمولبندی کرده اند. در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم که سرمایه داری به امپریالیسم مبدل شد و به آخرین مرحله رشد خود پا نهاد ، شرایط برای انقلاب سوسیالیستی خیلی تغییرادامه مطلب