فهرست

تیر, ۱۳۸۶

 

نگاهی به جنبش مسلحانه کشورمان

هر بهاری تابستانی وهر تابستان پاییزی وهر پاییز زمستانی به دنبال دارد. چون هر بهار سر انجام به زمستان می انجامد که زیبا وخواستنی نیست. اگر می شد واقعیات تاریخی را با هر تمثیل دل خواهی توضیح داد این حرف پذیرفتنی می بود ولی چنین نمی توان کرد .تاریخ توالی فصول نیست تاریخ توالی چشم اندازهای بی بازگشت است.» رفیق شهید امیر پرویز پویان تا به حال هر کسی خواسته که راجع  به به جنبش مسلحانه صحبت نماید خواسته یا نا خواسته به سوی تعاریف اشخاص یا جریانات راست غلطیدهادامه مطلب


سندیکا یا سندیکالیسم

   سندیکا یا سندیکالیسم   بعنوان مقدمه باید بگویم که من به آن تفکری گرایش دارم که اولاً تشکلات کارگری سازمانده مبارزات خودانگیخته کارگری را مستقل میداند و برای آنها استقلال قائل است و این استقلال را نه تنها از رژیم و ارگانهای آن و طبقات حاکم که حتی مستقل از جریانات طرفدار طبقه که خارج از طبقه فعال هستند مورد تأکید قرار میدهد. ثانیاً سندیکا را از سندیکالیسم جدا میداند و وظیفه خود میداند که با آن بعنوان یک دیدگاه ضد کارگری و رفرمیستی و راست مبارزه نماید. بعدادامه مطلب