فهرست

فروردین, ۱۳۸۶

 

اطلاعیه  مطبوعاتی حزب چپ آلمان و سازمان اتحاد فدائیان کمونیست

 درباره برگزاری کنفرانس مشترک تحت عنوان « ایران از درون وبیرون ، درمیان جنگ ، ترس ومقاومت » مردم آزادیخواه ، کارگران ورفقا هیولای جنگ و کشتار در عراق و افغانستان هرروز جان صد ها انسان بی گناه را به کام میکشد. میلیونها آواره ، بیکاری ، گرسنگی وشیوع امراض مسری  ، گسترش اعتیاد  ، تجارت انسان  و نابودی محیظ زیست ، اینها همه از تبعات  جنگ ، فساد ، دیکتاتوری و استبداد  است. هنوز این دو کشور درمنطقه درآتش جنگ و اختلافات مذهبی و فرقه ای میسوزند که  شبهادامه مطلب