فهرست

شهریور, ۱۳۸۵

 

بعید :

بعید :   نمی دانم سر زمینم را از من تبعید کرده اند و  یا من را از سر زمینم .   این زبان بیگانه خواب های خوب مرا با رنگ های نا آشنا آشنا  می خواهد   سودای دور من باز گشت می خواهد   و من از وحشت نگفتن به دور ها آمدم ولی  این گفتن را نمی دانم      ای  زمین خوب      که گفتن تو را      به زبان می دانستم         ولی     نمی توانستم از من  مرنج که به یاد تو در خواب راز هاادامه مطلب