فهرست

مرداد, ۱۳۸۵

 

بچه جمشید

بچه جمشید بارون میاد شرو شر رو خونه وتو معبر چارتا مرد بیدار چندتا زن هوشیار نشسته کنج دیوار دیوارها کاه وگلی نه فرش ونه بخاری       **** مردا سلام علیکم رن ها سلام علیکم زهره خانم شده گم زهره اگه برنگرده آه آه آه چه درده     *** زهره تابون همینجاست توگره دست ماهاست مردا اگه از جا پاشن زن ها اگه همراه باشن ابرا زه هم می پاشند زهره تابون همینجاست تو تاول و چرک پاهاست زن ها اگه از جا پاشن مردا اگه همراه باشند ابرا زهادامه مطلب