فهرست

فروردین, ۱۳۸۵

 

پیام شورای مرکزی سازمان اتحاد فدائیان کمونیست  به گنگره وحدت ” پ د اس ” و ” واسگ”  آلمان

  رفقا ودوستان گرامی  همرزمان عرصه کار وپیکار! برگزاری کنگره وحدت را به شما  شرکت کنندگان در کنگره و طبقه کارگر آلمان شادباش میگوئیم. گنگره وحدت شما درشرایط بسیار حساسی برگزار میشود. هم اکنون سرمایه جهانی دروضعیتی قرار دارد که شرکت های انگشت شمار فراملیتی عرصه های مختلف اقتصاد جهان را به انقیاد خود درآورده اند. شرکتهائی که برای کسب سود بیشتر کارگران را اخراج میکنند و درهمان زمان برای بهره وری بیشتر کار به تشدید اشتثمار دست میزنند.از یک سو سطح پایه حقوق را تقلیل میدهند وازسوی دیگر قیمتادامه مطلب