فهرست

شهریور, ۱۳۸۴

 

ماشین سازینین اعتصابی دوام ایتمه لیدور !


به یاد عاشقان آزادی

هیفدهمین سالگرد فاجعه ملی کشارزندانیان سیاسی  فرارسید .امروز درگلزارخاوران که نمادی از ده ها خاوران دیگر درگوشه وکنار کشور ونمونه ای ازجنایات بی شمار و ضدبشری صاحبان قدرت وثروت حاکم بر این کشور است ، بهار دوباره ازراه میرسد !نسیم عطرآگین یاد وخاطره هزاران هزار ازعاشقان آزادی  با دسته گلها و شکوفه های اهدائی خانواده ها وبازماندگانشان درهم میامیزند . قلب پدران ومادران فرزند از دست داده  جوانانی که تنها خاطره ای از پدران ومادران خود دارند و زنان ومردانی که همسران خود را ازدست داده اند ؛ با آرمانهاادامه مطلب