فهرست

تیر, ۱۳۸۴

 

اقدام کارگران نساجی کاشان فریاد صدها هزار کارگر دربند است ؛ از اقدام انقلابی آنها حمایت کنید!

  کارگران مبارز کارخانه های نساجی کاشان بعد از اینکه تمام اقدامات آنها به منظور تحقق خواست های برحق شان  پاسخ نگرفت ،اینک  به سمت تهران محل استقرار مافیای قدرت وثروت دست به راهپیمائی زده اند ، اقدام انقلابی کارگران  نساجیهای کاشان که فشار سیاسی و تضییقات اقتصادی جانشان را به لب رسانده است بیانگر خواست ها ومطالبات برحق و خدشه ناپذیر صدها هزار کارگری است که درنتیجه سیاستهای اقتصادی  ویرانگر نظام سرمایه داری حاکم بر ایران به خاک سیاه نشانده شده اند . راهپیمائی کارگران مبارز نساجیهای کاشان فریادادامه مطلب


بیانیه سازمان اتحاد فدائیان کمونیست بمناسبت سالگرد ۱۸ تیر !

دانشجویان ، دانش آموزان وجوانان مبارز فردا سالگرد ۱۸ تیر است . ۱۸ تیر را بدین خاطرگرامی میداریم که  شش سال قبل درچنین روزی  تحول مهمی درجنبش دانشجوئی بوقوع پیوست . دراین روز دانشجویان  به پاخواستند تا اعتراض توده های مردم علیه دستگاه  ستم واستثمار و زور وسرکوب  را فریاد بکشند.  جنبش دانشجوئی  بعد از سرکوبهای  دهه ۶۰ وبستن دانشگاه ها  وشکنجه واعدام دانشجویان پیشرو وانقلابی  اغلب دردست  تشکلهای رژیم ساخته ورهبران مرتجع ووابسته به دم ودستگاه سرکوب  به بیراهه کشیده میشد واغلب  همچون ابزاری دردست گروهبندیهای حاکم  برعلیه همادامه مطلب