فهرست

اردیبهشت, ۱۳۸۴

 

کارگران و زحمتکشان باید از ریشه براندازیم کهنه جهان جور و بند

      کارگران و زحمتکشان باید از ریشه براندازیم کهنه جهان جور و بند ۱۱اردیبهشت ( اول ماه مه) روز جهانی کارگر فرا رسیده , روز اتحاد و حرکت پر خروش طبقه کارگر , روز فریاد کارگران وزحمتکشان بر علیه ستم و استثمار , بر علیه سرمایه داران , برعلیه رژیم چپاولگر اسلامی , بر علیه رژیمی که به عنوان کار گزار سرمایه داری تمام توانش را در حمایت از نظام پوسیده سرمایه داری و فراهم کردن شرایط مطلوب برای غارتگری هر چه بیشتر به کار گرفته .     جمهوری اسلامیادامه مطلب


یاشاسین بیرمای ، دنیا ایشچیلرینین بایرامی !


کارگران و زحمتکشان باید از ریشه براندازیم کهنه جهان جور و بند

کارگران و زحمتکشان باید از ریشه براندازیم کهنه جهان جور و بند ۱۱اردیبهشت ( اول ماه مه) روز جهانی کارگر فرا رسیده , روز اتحاد و حرکت پر خروش طبقه کارگر , روز فریاد کارگران وزحمتکشان بر علیه ستم و استثمار , بر علیه سرمایه داران , برعلیه رژیم چپاولگر اسلامی , بر علیه رژیمی که به عنوان کار گزار سرمایه داری تمام توانش را در حمایت از نظام پوسیده سرمایه داری و فراهم کردن شرایط مطلوب برای غارتگری هر چه بیشتر به کار گرفته . جمهوری اسلامی کوشیده باادامه مطلب


گرامی باد اول ماه می روز همبستگی جهانی کارگران

گرامی باد اول ماه می روز همبستگی جهانی کارگران کارگران مبارز: در سالی که گذشت هر چند که مبارزات کارگران در شکلهای متفاوت اعتراضات واعتصابات تظاهرات وشکلهای دیگر مبارزه بر علیه تعرض بیرحمانه سرمایه داران ودولت سرکوبگر انها ابعاد گسترده ای داشت .اما در این میان نیز سرمایه داری در عرصه های مختلف وبه بهانه وعناوین مختلف تعرض بی سابقه ای را به حقوق اقتصادی واجتماعی کارگران صورت داد که هرکدام از این تعرضات به نوبه خود سطح زندگی ومعیشت کارگران را تحت تاثیر قرار داده وباعث پایین امدن سطحادامه مطلب


درباره تشکل های کارگری

درباره تشکل های کارگری در سالهای اخیر کشور ما شاهد یک جنبش همگانی واعتراضات واعتصاباتی تقریبا هر روزه وپراکنده و بدون برنامه ورهبری منسجم بوده است. این اعتصابات حول مسایل مختلف و گاها متضاد و گاهی مشترک  اینجا وآنجا شکل گرفته است. اما تمامی این اعتصابات پراکنده بدلیل نبود تشکیلات منسجم نتوانسته به یکدیگر پیوند بخورد وخواست های خود را به کرسی بنشاند. حتی در زمانی که بخشهای مختلف کارگران خواسته های مشابهی  مطرح میکردند نیز این کمبود محسوس بود.  مثلا در صنعت پتروشیمی ، همچون پتروشیمی اراک وپتروشیمی بوشهرادامه مطلب


گرامی باد اول ماه مه روزتجلی همبستگی کارگران جهان !

  اول ماه مه روزجهانی کارگر فرارسیده است .دراین روز کارگران سراسرجهان  اتحاد وهمبستگی جهانی خود را درمبارزه علیه ستم واستثمار وزور وسرکوب جشن میگیرند. دراین مبارزه تاریخی و جهانی  دو دنیا درمقابل هم قرارگرفته اند ، دنیای سرمایه  ودنیای کار؛ دنیای سرمایه داری ودنیای سوسیالیسم ! دریکسو گروه اندکی  سرمایه دار که زمینها ،کارخانه ها ،مزارع ومعادن وابزار ووسایل تولید را به مالکیت خصوصی خود درآورده اند .وازقِبَل استثمار نیروی کار کارگران و غارت وچپاول  منابع طبیعی ودسترنج زحمتکشان زندگی میکنند وبادردست گرفتن قدرت سیاسی درتلاشند با توسل بهادامه مطلب


سرکوب اعتراضات خلق زحمتکش عرب خوزستان محکوم است!

  طی روزهای جمعه وشنبه  گذشته  مردم زحمتکش اهواز ومناطق تابعه دراعتراض به  دستورالعمل دولت مبنی بر پاکسازی قومی وتغییر ترکیب جمعیتی این منطقه  که به امضای ابطحی معاون  خاتمی رسیده بود، دست به یک سلسله  تجمعات وتظاهرات خیابانی زدند . اخبار وگزارشات واصله حاکی از این است که  این تظاهرات وتجمعات  بتدریج گسترش یافته  ومناطق بزرگی از شهرها وروستاهای این منطقه را دربر میگیرد .سرانجام  این تظاهرات واعتراضات مردمی با حمله نیروهای سرکوبگر رژیم مواجه شده  وطبق اخبار منتشره تاکنون چندین نفر کشته و عده زیادی از مردم دستگیرادامه مطلب