فهرست

بهمن, ۱۳۸۳

 

جدایی طولانی مارسل فان درلیندن

جدایی طولانی مارسل فان درلیندن برگردان:ناصر پیشرو آینده اتحادیه­ها فراملیتی است “اتحادیه­هایی که تاکنون در محدوده ملی فعالیت داشته­اند،خیلی پیش تر مرزها را پشت سر گذاشته بودند.  نهایتا اما برای آن­ها ملت، اغلب نزدیکتر  از رفقای­شان درکشورهای دیگر بود.جهانی شدن مناسبات اقتصادی، اکنون از جنبش اتحادیه­ای چالش­هایی را می طلبد که در گذشته فاقد آن بوده­اند” جنبش اتحادیه­های بین­المللی درگیر بحران چندگانه­ی است که  پیآمد یک دوران انتقالی- تاریخی در این جنبش است.این جنبش مدت­های مدیدی است که  با خواسته­ها و مشکلات بزرگی هم از بالا(سرمایه و دولت) و همادامه مطلب