فهرست

آبان, ۱۳۸۳

 

پس از گذشت نیم قرن سرکوب

پس از گذشت نیم قرن سرکوب وحشیانه حکومت جهل وجنایت جمهوری اسلامی ودور بودن عنصر انقلابی از بطن مبارزات توده ها در حالی که مردم در زنجیر کشورمان جان به لب شده ودر هر کوی وبرزن وهر صف هر جا که حضور دارند حکومت وحاکمان را به چالش می طلبند ودر حالی که کشورمان ابستن حوادثی بزرگ است اینجاست که جای خالی فدائی بیش از پیش احساس می شود و اینک در حالی که حکومتیان در محافل خود هلهله شادی سر داده وخوشحال از اینکه عنصر انقلابی را از میدانادامه مطلب