فهرست

شهریور, ۱۳۸۳

 

سه مه د کؤنلومده دیر!


مسئله ملی و وظیفه ما!

مسئله ملی و وظیفه ما! همزمان با گسترش مبارزات کارگران وزحمتکشان دانشجویان ومعلمین وروشنفکران ودیگر اقشار جامعه علیه بیش از بیست وپنج سال حکومت جهل وجنایت جمهوری اسلامی ودر این شرایط که کشور ما ابستن حوادث بزرگی است مسئله ستم ملی وحق تعین سرنوشت ملل ساکن در ایران به یکی از مسائل مهم مبارزاتی تبدیل شده است ودر این مورد جریانات مختلف بر حسب منافع خود مواضع متفاوتی اخذ واعلام داشته اند . همانطور که رفیق یدی در مصاحبه با نشریه کار کمونیستی شماره۱۵ بدرستی مطرح نموده این جریانات بهادامه مطلب