فهرست

دی, ۱۳۸۱

 

از تظاهرات توده هاى ستمکش و بستوه آمده اهواز حمایت کنیم !


تسلیت به بازماندگان زلزله استانهاى کرمانشاه , لرستان و کردستان


۲۱آذر و یادی از جنبش انقلابی و دموکراتیک خلق آذربایجان

خ- ن-
عمواوغلو ۱۸ آذرماه ۱۳۸۱ میگویند «در تاریخ لحظاتی هستند که دورانسازند » در مبارزه طبقات اجتماعی و در مبارزه برای آزادی و برابری نیز مقاطع و فرصت هائی بوجود میایند که سرنوشت سازند و نیروهای اجتماعی متخالف برای پیروزی بر رقیب تلاش میکنند از این فرصت های تاریخی به نفع خود استفاده کرده و دشمن را منکوب و حرف خود را به کرسی بنشانند ، درک ویژه گیهای این مقاطع و ارزیابی صحیح اوضاع اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی و ارزیابی از روند تکامل پدیده ها و تضادوتنقاضات حاویادامه مطلب