فهرست

خرداد, ۱۳۸۰

 

یاداشتی از رفیق یدی بمناسبت سالگرد بخون خفتن رفیق سعید سلطانپور منتشره در نشریه آرش

خسته از دویدن های پر هراس روزانه در مخفی گاه نشسته ام و به اخبار رادیو گوش میدهم . ساعت دوازده شب سی ام خرداد ۱۳۶۰ . خبر تیر باران سعید و عده ای دیگر از مبارزین راه آزادی جزو آخرین خبرهاست . در کنج اتاق مینشینم و دستهایم دور زانوانم گره میخورند . به دیوار روبرو خیره میشوم . مدتی است که سرکوب عریان اغاز شده است . حوالی عصر یکی از روزهای نیمه آخر فروردین ماه سال شصت ، شاید بیست و ششم و یا بیست و هفتمادامه مطلب