فهرست

تراکت شماره ۳ بمناسبت اول ماه مه (۱۱اردیبهشت)

گرامی باد اول ماه مه روزجهانی کارگر

کارگران  اتحاد ، اتحاد، علیه سرمایه دار علیه امپریالیسم !

زندانی سیاسی  آزاد باید گردد ، شکنجه واختناق نابود باید گردد!

ترور شکنجه زندان به نفع غارتگران ،

آزادی سیاسی  شورای انقلابی  به نفع زحمتکشان!

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی

برقرارباد جمهوری فدراتیو شورائی

زنده باد سوسیالیسم

سازمان  اتحاد فدائیان کمونیست

۲۲فروردین ۱۳۹۷


پاسخ دهید

Your email address will not be published. Required fields are marked as *

*