فهرست

اول ماه مه روزجهانی کارگر دراه است و کارگران جهان جشن عظیم شان را برپامیدارند-

کارگران وزحمتکشان !

اول ماه مه روزجهانی کارگر دراه است و کارگران جهان جشن عظیم شان را برپامیدارند

ازهم اکنون کمیته های تدارک برگزاری  مراسمهای اول ماه مه راتشکیل دهید .

برگزاری مستقل تظاهرات درمکانهای مناسب وپرجمعیت شهرها را سازمان دهید.

شعار : کار ، مسکن ، آزادی! را بعنوان شعارمحوری این روز  برپرچمهای خود بنویسید.

همچنین با طرح شعارهای مطالباتی خود نظیر

لغو قرارداد های موقت ،افزایش سطح دستمزد ها ،لغو کار کودکان!

توقف اخراجها و بازگشت همه کارگران اخراجی به سرکارهایشان!

پرداخت مطالبات  وحقوق عقب افتاده با محاسبه بهره آن !

برخورداری ازحقوق دوران بیکاری وشمول بیمه های اجتماعی  برای کلیه کارگران  شاغل وبیکار!

برابری حقوق زن ومرد ورفع تبعیض جنسی !

آزادی زندانیان سیاسی و مطبوعات وتشکلهای سیاسی وصنفی!

خواستار اتحاد ومبارزه  کارگران سراسر کشور برای  تحقق آنها شوید!

سازمان اتحاد فدائیان کمونیست

۲۲فروردین ۱۳۹۷


پاسخ دهید

Your email address will not be published. Required fields are marked as *

*